POD MI

De federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie verdeelt, in het kader van het Fonds voor Europese voedselhulp, gratis basisproducten aan voedselhulporganisaties. Daarbij werd een project opgestart waarbij verse soep, geproduceerd op basis van groente-overschotten, verdeeld wordt. De productie van de soep gebeurt door ondernemingen in de sociale economie. Het project zet in op de strijd tegen voedselverspilling, armoede, sociale exclusie en werkloosheid.

Probleemstelling

  • Gezondheid en armoede: Uit cijfers blijkt dat mensen die zich in materiële deprivatie bevinden heel wat minder fruit en groenten eten dan mensen die zich niet in materiële deprivatie bevinden.
  • Voedselverspilling: In België zijn er nog steeds een grote hoeveelheid groenten die niet meer verhandeld mogen/kunnen worden maar die wel nog perfect eetbaar zijn (je vindt ze terug bij veilingen, landbouwers, voedingsbedrijven, voedselbanken, …).
  • Sociale exclusie en werkloosheid: Er zijn heel wat maatschappelijk kwetsbare personen die niet terecht kunnen op de arbeidsmarkt en zich hierdoor niet geïncludeerd voelen in de maatschappij

Oplossing

  • Door soep aan te bieden hoopt de POD MI gezonde alternatieven aan te bieden voor ongezonde voedingskeuzes. De aanbeveling voor het eten van groenten is 300 g/dag. Met de soep krijgt de persoon die ervan eet alvast 50-100 g groenten binnen.
  • Wij kopen onverkochte groenten op zodat er soep van gemaakt kan worden die vervolgens gratis verdeeld kan worden aan onze begunstigden.
  • De overheidsopdracht voor dit project was voorbehouden voor de sociale economie. Door de creatie van sociale tewerkstelling voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen geef je deze mensen de kans om een job te vinden, een vast inkomen te verkrijgen en hun integratie in de maatschappij te verbeteren.

Doelstellingen project

Het project is ondertussen enkele maanden geleden van start gegaan. De leveringen van de soep zijn lopend en gaan nog door tot april 2019. We zijn momenteel bezig met het voorbereiden van de evaluatie van het soepproject. Tijdens de evaluatie is het de bedoeling om het gehele verloop van het soepproject in kaart te brengen en verbeterpunten aan te duiden. Daarom zullen tijdens de evaluatie alle aspecten/ fases van het soepproject belicht worden: productie, levering, voedselbanken/opslagplaatsen, voedselhulporganisaties en zullen ook de consumenten van de soep, de eindbegunstigden, bevraagd worden. Op basis van deze evaluatie zal bekeken worden of het project zijn doel bereikt en al dan niet verdergezet zal worden.